logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

29
sep
2017

У периоду јули – септембар фокус Енвапа 3 је био на састанцима за специфичне директиве, са циљем подршке Министарству заштите животне средине у развоју информација неопходних за Преговарачку позицију за поглавље 27. Укупно је одржано 14 састанака у секторима Квалитет ваздуха, Управљање водама, Заштита природе и Хоризонтални сектор. Посебна пажња је усмерена била на директиве о Сакупљању бензинских пара, Средњим постројењима за сагоревање и Великим постројењима за сагоревање, где је Енвап подржао ангажовање два локална експерта у сектору Квалитет ваздуха. Настављене су активности у вези ангажовања шведских и националних експерата у изради ПП за нову НЕЦ директиву.

Такође, завршена је тендерска процедура за одабир експертске компаније за услуге комуникације, са циљем побољшања комуникације у оквиру Поглавља 27. У наредна три месеца биће урађен план ПР кампање као део Стратегије комуникације и Акционог плана пројекта.

Достигнуто је обострано разумевање између српске и шведске Агенције за заштиту животне средине у вези активности израде анализе недостатака и израде плана у вези побољшања управљања информацијама за неколико главних директива, у областима Ваздух, Воде и Отпад. План је да се експерти уговоре током октобра месеца.

 


 

July – September period for Envap 3 was rich of directive specific activities supporting the Ministry of Environmental Protection (MEP) in establishing information background for the Negotiating Position. Fourteen meetings have been organised to improve positions in air, water, nature and horizontal sectors. Special efforts were allocated for VOC petrol, VOC solvents, Medium Combustion Plants and Large Combustion Plants directives, where ENVAP3 supported engagement of two local experts for these Air quality sector directives. Activities are on-going regarding engagement of Swedish and national experts to support the Ministry establishment negotiating position for the new National Emission Ceiling Directive.

Also ENVAP3 completed procurement procedure to engage Serbian communication experts to support Chapter 27 public communication activities. During next three months Campaign plan will be developed as part of the implementation of the Communication Strategy and the Action Plan.

Common understanding has been established between the Serbian and Swedish Environmental Protections Agencies regarding gap assessment and development of plan for improvement of information management activities for several main directives, including Air, Water and Waste Framework Directives. It is planned that national experts for these directives will be selected during October.