logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

15
mar
2018

Како је предвиђено планом активности пројекта, крајем фебруара и почетком марта 2018.г. кључне активности су биле посвећене прегледу 4.нацрта Преговарачке позиције и планирању наредних корака са циљем унапређења текста. ЕНВАП 3 је подржао Министарство заштите животне средине и друге институције, чланице Преговарачке групе 27 у овом процесу. Припремни састанак је одржан током 28. фебруара и 1. марта на ком су узели учешће  државни секретар Иван Карић, помоћница министра за Међународну сарадњу и ЕУ интеграције гђа Биљана Филиповић-Ђушић са представницима Одсека за ЕУ интеграције, како би анализирали ситуацију и квалитет израђеног 4.нацрта ПП, планирали наредне кораке и припремили се за предстојеће састанке Секторских Радних Група.

ENVAP2018-1 ENVAP2018-2

 

 

 

 

 

 

 

У периоду од 2. до 9. марта 2018.г. ЕНВАП 3 је подржао 9 састанака Секторских Радних Група за свих 10 области у оквиру поглавља 27: Хоризонтално законодавство, Бука, Квалитет ваздуха, Управљање водама, Управљање отпадом, Климатске промене, Хемикалије, Заштита природе, Индустријско загађење и Цивилна заштита. Састанку је присуствовало 128 учесника из 27 различитих институција. Током ових састанака, вођена је дискусија у вези нацрта ПП за све ЕУ прописе и правилнике, и договорени су наредни кораци како би се иста додатно унапредила. Развој појединих ПП као што су директиве о Стаништима и Дивљим птицама, нов правилник о живи и НЕЦ директива ће у наредном периоду бити подржан од стране ЕНВАПА. Такође, неколико питања је идентификовано које захтевају додатно разјашњење са Европском Комисијом. ЕНВАП 3 ће подржати техничке консултације између Министарства за заштиту животне средине Републике Србије и ЕК које су планиране да се организују током пролећа.

ENVAP2018-3 ENVAP2018-4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

As foreseen according to the plan of activities, end of February and beginning of March was devoted for review of the 4th draft of the Negotiating Position and planning of required steps for improvement. ENVAP3 supported the Ministry of Environmental Protection and other institutions of Chapter 27 in this process. Preparatory meeting was held 28th February – 1st March with participation of the State Secretary Mr. Ivan Karic, Assistant Minister Ms. Biljana Filipovic-Djusic and representatives of the European Integration Department of the Ministry in order to assess situation and quality of the 4th draft Negotiating Position, plan next steps and prepare for the Sectoral Working Groups meetings.

From 2nd to 9th March 2018 ENVAP supported 9 Sectoral Working Groups meetings for all 10 sectors of Chapter 27: Horizontal legislation, Noise, Air quality, Water management, Waste management, Climate change, Chemicals, Nature protection, Industrial pollution, Civil protection. Meetings were attended by 128 participants from 27 institutions.

During the meetings draft positions for all directives and regulations were discussed and steps agreed in order to further improve them. Development of some of positions, including these for Birds and Habitats directives, new Mercury regulation and NEC directive will be further supported by ENVAP3.

Several issues have been identified as requiring further clarification with the European Commission. ENVAP3 will support technical consultations between the Ministry and the European Commission to be organized this spring.