logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

12
nov
2015

У циљу што квалитетније израде наведеног документа Министарство пољопривреде и заштите животне средине у својству руководеће институције Поглавља 27 започело је са израдом преговарачких позиција за одређене директиве. Уз подршку ЕНВАП II пројекта на радионицама се попуњавају обрасци који садрже све елементе будуће преговарачке позиције. Обрасци су такође развијени у сарадњи са ЕНВАП II пројектом.

Учеснике радионица, односно институције које су релевантне за израду преговарачке позиције идентификује особа надлежна за конкретну директиву за коју се позиција израђује. Одељењe за ЕУ интеграције и међународну сарадњу у области животне средине (Одсек за ЕУ интеграције) доставља позиве за учешће на радионици предложеним институцијама. Потврде се достављају  Одсеку за ЕУ интеграције и асистенту на ЕНВАП II пројекту. Предлог Одсека за ЕУ интеграције је да на свим радионицама буду присутни представници Одељења за управљање пројектима, Одељења за нормативне послове и хармонизацију и Инспекције за заштиту животне средине, с обзиром на захтеве из преговарачке позиције.

На радионицама су увек присутни представници Одсека за ЕУ интеграције – координирају рад на радионици, експерт из Шведске агенције за животну средину – задужен за конкретан ЕУ пропис као и представници ЕНВАП пројектног тима, задужени да усмеравају рад и формулишу текст приликом попуњавања обрасца за преговарачку позицију на предлог присутних институција. Присуство особе надлежне за ЕУ пропис је обавезно.

Након одржаних радионица Одсек за ЕУ интеграције доставља захтев за именовање чланова радних група за израду преговарачких позиција, на предлог надлежне особе за ЕУ пропис, која ће обављати функцију Шефа посебне радне групе за израду преговарачке позиције.

Нaдлeжнoсти пoсeбних рaдних групa oднoсићe сe нa изрaду свих рeлeвaнтних дoкумeнaтa зa прeгoвaрaчки прoцeс сa EУ у oблaсти живoтнe срeдинe, кao и нa рeaлизaциjу aктивнoсти у oквиру прeдстojeћeг  прoцeсa приступaњa. Плaнирaнo је дa рaднa групa у нajужeм сaстaву функциoнишe тoкoм цeлoг прeгoвaрaчкoг прoцeсa уз мoгућнoст прoширeњa.

У периоду октобар – новембар 2015. године одржане су радионице за следеће ЕУ прописе:

 • Директива о заштити од буке у области животне средине, 1.10.2015, надлежна особа Кристина Перић, МПЗЖС;
 • Директива о управљању отпадом, 6.10.2015, надлежна особа, Радмила Шеровић, МПЗЖС;
 • Директива о амбалажи и амбалажном отпаду, 7.10.2015, надлежна особа, Лука Старчевић, МПЗЖС;
 • Директива о отпадним возилима, 8.10.2015, надлежна особа, Марина Милојевић, МПЗЖС;
 • Директива о депонијама, 9.10.2015, надлежна особа, Драгана Љумовић, МПЗЖС;
 • Директива о подземним водама и стандардима квалитета вода, 20.10.2015, надлежне особе – Александра Дробац и Душанка Станојевић, МПЗЖС;
 • Оквирна директива о водама, 21. 10. 2015 – надлежна особа Драгана Миловановић, Дирекција за воде, МПЗЖС;
 • ЕТS директива, 26.10 2015 – надлежна особа: Данијела Божанић, МПЗЖС;
 • СЕВЕСО директива, 27.10.2015 – надлежна особа: Сузана Милутиновић, МПЗЖС;
 • Директива о поплавама, 28.10.2015 – надлежна особа: Оливера Јанкковић, Дирекција за воде, МПЗЖС;
 • Директива о стаништима, 29.10.2015 – надлежна особа: Снежана Прокић, МПЗЖС;
 • Директива о птицама, 30.10.2015 – надлежна особа: Марија Младеновић, МПЗЖС.Radionica 1