logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

12
nov
2015

U cilju što kvalitetnije izrade navedenog dokumenta Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u svojstvu rukovodeće institucije Poglavlja 27 započelo je sa izradom pregovaračkih pozicija za određene direktive. Uz podršku ENVAP II projekta na radionicama se popunjavaju obrasci koji sadrže sve elemente buduće pregovaračke pozicije. Obrasci su takođe razvijeni u saradnji sa ENVAP II projektom.

Učesnike radionica, odnosno institucije koje su relevantne za izradu pregovaračke pozicije identifikuje osoba nadležna za konkretnu direktivu za koju se pozicija izrađuje. Odeljenje za EU integracije i međunarodnu saradnju u oblasti životne sredine (Odsek za EU integracije) dostavlja pozive za učešće na radionici predloženim institucijama. Potvrde se dostavljaju  Odseku za EU integracije i asistentu na ENVAP II projektu. Predlog Odseka za EU integracije je da na svim radionicama budu prisutni predstavnici Odeljenja za upravljanje projektima, Odeljenja za normativne poslove i harmonizaciju i Inspekcije za zaštitu životne sredine, s obzirom na zahteve iz pregovaračke pozicije.

Na radionicama su uvek prisutni predstavnici Odseka za EU integracije – koordiniraju rad na radionici, ekspert iz Švedske agencije za životnu sredinu – zadužen za konkretan EU propis kao i predstavnici ENVAP projektnog tima, zaduženi da usmeravaju rad i formulišu tekst prilikom popunjavanja obrasca za pregovaračku poziciju na predlog prisutnih institucija. Prisustvo osobe nadležne za EU propis je obavezno.

Nakon održanih radionica Odsek za EU integracije dostavlja zahtev za imenovanje članova radnih grupa za izradu pregovaračkih pozicija, na predlog nadležne osobe za EU propis, koja će obavljati funkciju Šefa posebne radne grupe za izradu pregovaračke pozicije.

Nadležnosti posebnih radnih grupa odnosiće se na izradu svih relevantnih dokumenata za pregovarački proces sa EU u oblasti životne sredine, kao i na realizaciju aktivnosti u okviru predstojećeg  procesa pristupanja. Planirano je da radna grupa u najužem sastavu funkcioniše tokom celog pregovaračkog procesa uz mogućnost proširenja.

U periodu oktobar – novembar 2015. godine održane su radionice za sledeće EU propise:

 • Direktiva o zaštiti od buke u oblasti životne sredine, 1.10.2015, nadležna osoba Kristina Perić, MPZŽS;
 • Direktiva o upravljanju otpadom, 6.10.2015, nadležna osoba, Radmila Šerović, MPZŽS;
 • Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, 7.10.2015, nadležna osoba, Luka Starčević, MPZŽS;
 • Direktiva o otpadnim vozilima, 8.10.2015, nadležna osoba, Marina Milojević, MPZŽS;
 • Direktiva o deponijama, 9.10.2015, nadležna osoba, Dragana Ljumović, MPZŽS;
 • Direktiva o podzemnim vodama i standardima kvaliteta voda, 20.10.2015, nadležne osobe – Aleksandra Drobac i Dušanka Stanojević, MPZŽS;
 • Okvirna direktiva o vodama, 21. 10. 2015 – nadležna osoba Dragana Milovanović, Direkcija za vode, MPZŽS;
 • ETS direktiva, 26.10 2015 – nadležna osoba: Danijela Božanić, MPZŽS;
 • SEVESO direktiva, 27.10.2015 – nadležna osoba: Suzana Milutinović, MPZŽS;
 • Direktiva o poplavama, 28.10.2015 – nadležna osoba: Olivera Jankković, Direkcija za vode, MPZŽS;
 • Direktiva o staništima, 29.10.2015 – nadležna osoba: Snežana Prokić, MPZŽS;
 • Direktiva o pticama, 30.10.2015 – nadležna osoba: Marija Mladenović, MPZŽS.Radionica 1