logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

11
apr
2019

Агенција за заштиту животне средине Србије се припрема интензивно за обавезно извештавање у оквиру директиве о индустријским емисијама. Ови захтеви су били предмет дискусије током радионице са шведским експертом Кенетом Педерсеном одржане 10 априла, током које су представљени захтеви у извештавању и начин рада у ЕУ. Радионици је присуствовало око 20 учесника из СЕПА-е и Министарства заштите животне средине, пројекта “Даља имплементација директиве о индустријским емисијама у Србији“ који финансира СИДА, као и Шведске Агенције за заштиту животне средине и ЕНВАП тима.

Учесници су дискутовали о постојећој ситуацији на основу захтева прописа – одлуке о имплементацији 1135/2018/EU, идентификовали изворе потребних информација и потенцијалних начина како да се процес извештавања организује у Србији. Потенцијална решења укључују израду базе података за издате IPPC дозволе или ажурирање постојећег НРИЗ система који би укључио такев информације; успостављање ближих односа са Републичким Геодетским Заводом како би се појасниле везе између прописа INSPIRE и индустријских емисија, израда упитника у вези потребних информација о инспекцији итд.

IED 1

На основу договорених даљих корака, Енвап ће наставити са подршком Агенцији за заштиту животне средине у вези извештавања у оквиру прописа о индустријским емисијама.

IED 2 IED 3

 

 

 

 

 

 

 


Serbian Environmental Protection Agency is preparing for implementation of reporting obligations under the Industrial Emission Directive. These obligations were discussed during ENVAP3 supported workshop on 10th April 2019, where Swedish EPA expert Mr Kenneth Pedersson presented reporting requirements of the Directive and how they are being addressed in the EU. Workshop was attended by almost 20 participants from Serbian EPA, Ministry of Environmental Protection, Sida financed project “Further Implementation of the Industrial Emissions Directive in Serbia”, Swedish EPA and ENVAP3 team.

Participants of the workshop discussed current situation based on requirements of the Implementing decision 1135/2018/EU, identified sources of required information as well as potential ways how to organise reporting process in Serbia. Potential solutions include development of a database for issued IPPC permits or update of the existing NRIZ system to include such information, establishment of closer relation to RGZ in order to address links between INSPIRE and IED Directives, development of questionnaire regarding required information on inspections, etc.

Based on agreed steps, ENVAP3 will continue providing support addressing IED reporting requirements.