logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

21
jun
2018

Током 18.и 19.јуна представници Енвапа и Министарства заштите животне средине РС су се састали како би анализирали ситуацију, утврдили научене лекције из 18-месечног периода припреме ПП, дискутовали о потенцијалним роковима и наредним корацима потребним да се Преговарачка позиција припреми за формално слање ЕК. Таква дискусија је неопходна да би се дефинисале активности у оквиру подршке коју Енвап 3 пружа министарству у преговарачком процесу за ово захтевно поглавље. Састанку су присуствовали државни секретар Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27, помоћник министра за Стратешко планирање и пројекте г.Слободан Перовић, тим испред Одељења за ЕУ интеграције МЕП-а и представик СЕПА-е. Идеје које су дискутоване током састанка ће постати део плана активности Енвап 3 пројекта све до децембра 2018.године или и дуже уколико је потребно.Envap planning meeting

Две радионице су одржане 20. јуна у вези дорективе о рециклирању бродова и отпадном муљу, подржане од стране експерата из Шведске агенције за заштиту животне средине. Директива о рециклирању бродова подржанаје такође од стране ПЛАЦ пројекта, ставља фокус на прилагођавање ЕУ пропису у националном законодавству у складу са захтевима директиве.  Састанку су присуствовали представници Министарства заштите животне средине из Одељења за управљање отпадом и Града Београда. Детаљни план прилагоавања је током радионице продискутован и у начелу донета је сагласност, док се наставак активности очекује кроз подршку ПЛАЦ-а у наредном периоду у виду нацрта нових под законских аката.

Recikliranje brodova radionica

Друга по реду радионица је имала за тему Управљање отпадним муљем где се дискутовало о захтевима директиве, коју су представили експерти из Шведске, као и о подели надлежности у смислу која институција ће бити одговорна за одређивање граничних вредности тешких метала у земљишту и муљу, издавање дозвола за пласирање муља на земљиште, прикупљање информација и извештавање према ЕК и друго. Договорено је да ће главна институција за транспоновање и спровођење ове директиве бити у оквиру Министарства пољопривреде, шумарстав и водопривреде како већ имају надлежност над другим видовима заштите земљишта. Учешће на радионици су узели представници Управе за заштиту земљишта, Дирекције за воде и Одељења за ЕУ интеграције у оквиру МЕП-а.

Otpadni mulj radionica

Последња радионица у низу је одржана 21. јуна у вези апроксимације директиве о пијаћој води и дискусији у вези нацрта нових законских аката који ће регулисати ову област. Ово је била четврта по реду радионица са Шведским екпертом, како би се што детаљније разумели захтеви директиве и пренели у анционално законодавство. Ова директива је у надлежности Министарства здравља, чији представници су ималу водећу улогу у раду ове групе учесника, који су дошли испред различитих установа као део радне групе за израду закона и правилника.

Radionica o pijacoj vodi sa svedskim ekspertom


During 18th and 19th June the Ministry representatives and ENVAP3 team met to assess the situation, draw lessons from last 18 months experience preparing draft Negotiating Position, discuss potential deadlines and needed steps in order to prepare for official submission of the Negotiating Position. Such a discussion has been necessary in order to plan ENVAP3 support for the Chapter 27 negotiations process. The meeting was attended by the State Secretary Mr.Karic who is also Head of Negotiating Group 27, Assistant Minister for Strategic Planning and Projects Mr.Slobodan Perovic, team from the Ministry’s Department for EU integrations, SEPA representatives. Ideas discussed during the meeting will become basis of ENVAP3 activities until December 2018 but also for longer period if needed.

Two workshops were organised on 20th of June regarding Ship Recycling Regulation and Sewage Sludge Directive. In both cases events were supported with Swedish EPA experts for corresponding fields. Ship Recycling Regulation, which was implemented in cooperation with PLAC project, focused on alignment of national legal acts with the Regulation requirements. The meeting has been attended by representatives of the Ministry of Environment and City of Belgrade. Detailed alignment plan has been discussed and in principle agreed during the workshop. Implementation of the plan (drafting of legislation) is foreseen with support of PLAC project.

Sewage Sludge Directive workshop was focusing on requirements of the Directive (presented by SwEPA expert) and discussion regarding which institutions in Serbia shall act as competent authorities for setting limit values for heavy metals in soil and sludge, issuing permits for placing of sludge on soil, collecting information and reporting to the European Commission and other. It was agreed that the main institution regarding transposition and implementation of the Directive would be the Ministry of Agriculture, forestry and water management which already have very similar responsibilities regarding other aspects of soil protection. The workshop was attended by representatives of Department for management of soil, Directorate for water and EU integrations department of Ministry of environmental protection.

Last workshop of this intensive week took place 21st of June and is devoted to discussion of Serbian draft legal acts transposing Drinking Water Directive. This is already fourth workshop on this topic step by step considering how to understand EU requirements and then transpose them into national legislation. The Directive is under responsibility of the Ministry of Health, which is also leading this series of workshops. Participants of the workshop included representatives of working group for designing of new legislation from Ministry of health and other institutions involved.