logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

04
mar
2019

Састанак Управног одобора пројекта је одржан у Министарству заштите животне средине у Београду 27. фебруара 2019. године. Представници министарства, Агенције за заштиту животне средине Србије и Шведске, амбасаде Шведске и ЕНВАП 3 тима су дискутовали резултате активности за претходни шестомесечни период јули – децембар 2018. и усагласили се око плана активности за наредни период јануар – јуни 2019. године. Активности пројекта за претходни период су у великој мери били дефинисани према циљу израде и слања другог нацрта Преговарачке позиције за Поглавље 27 до краја 2018. године. Oвај циљ је успешно остварен од стране Преговарачке групе за Поглавље 27.

uo1 2019 uo2 2019

 

 

 

 

 

 

 

Главне активности за период јануар – јун 2019. али и за остатак године ће бити усмерене на припрему Преговарачке позиције за званично слање до краја 2019. ЕНВАП 3 ће наставити са подршком процесу даље израде Преговарачке позиције и пратећих докумената, који морају да буду усвојени од стране Владе Србије. Такође, више пажње ће бити посвећено побољшању комуникације и управљању информацијама у Поглављу 27.

Учесници су такође дискутовали и резултате из извештаја о средњорочној евалуацији пројекта,  нотирали позитивну оцену имплементације пројекта и договорили спровођење препорука из извештаја.  Такође, предмет састанка је била и дискусија у вези потенцијалног развоја након слања Преговарачке позиције и утицаја на имплементацију пројектних активности до августа 2020. године. Договорено је да се настави дијалог у вези будућих потенцијалних сценарија у наредном периоду и детаљније током састанка почетком јуна, на редовном ЕНВАП састанку на коме се планирају све активности до краја 2019. године.

Наредни састанак Управног одбора је планиран за другу половину септембра 2019.

uo3 2019

u04 2019


Project Steering Committee meeting has been organised in the Ministry of Environmental Protection of Serbia, on 27th February 2019. Representatives from the Ministry, Serbian EPA, the Swedish Agency for Environmental Protection, the Swedish Embassy in Belgrade and ENVAP3 team discussed results of activities for previous 6 months period July – December 2018 and agreed on plan for period January – July 2019. Activities of the project for previous period were very much driven by the objective to develop and submit second draft Negotiating Position for Chapter 27 by end of 2018. This goal was successfully completed by the Negotiating Group 27.

Main activities for January – June 2019, but also for rest of the year will be related to preparation of the Negotiating Position for official submission by end of 2019. ENVAP3 will support process of further development of the Negotiating Position and supporting documents, which will need to be adopted by the Government of Serbia. Also, more attention will be devoted to improving Chapter 27 communication and information management.

Participants also discussed results from the ENVAP3 mid-term evaluation, noted positive assessment of the project implementation and agreed on implementation of the recommendations presented in the evaluation report.

The PSC members discussed potential developments after the Negotiating Position is submitted and how this could influence implementation of the project’s activities until August 2020. It was agreed to continue discussion regarding potential developments and to come back to this issue in the next ENVAP3 planning meeting beginning of June.

Next PSC meeting will be held as planned, in second part of September 2019.