logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

24
jan
2020

Влада Србије је на седници од 21. јануара 2020. године усвојила Преговарачку позицију (ПП) за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене, заједно са још 14 пратећих стратешких докумената.

На путу Србије ка приступању ЕУ, ово је главни резултат дугогодишње сарадње Шведске и Србије, остварен кроз подршку преговарачком процесу за сектор Животне средине и климатских промена. Ова сарадња се остварује кроз ЕНВАП пројекте. Шведска је започела подршку Србији током 2011. године уводом у преговоре о поглављу везаном за животну средину (ЕНВАП1), док су званични преговори са Србијом започели у 2016. години када је сарадња остварена преко подршке билатералном скринингу за Поглавље 27 (ЕНВАП2). Крајем 2016. године Србији је упућен захтев од стране ЕК да достави Преговарачку позицију без додатних мерила. Процес израде Преговарачке позиције је остварен пружањем подршке кроз ЕНВАП 3 пројекат.

Пакет докумената Преговарачке позиције садржи текст Преговарачке позиције за Поглавље 27 са 14 пратећих докумената, који су израђени током периода од 3 године у сарадњи са 28 институција и цео пакет броји преко 1500 страница. Он пружа стратешки оквир за потпуну транспозицију и спровођење мера за имплементацију преко 70 захтевних директива и прописа, које је потребно да Србија оствари како би достигла ЕУ стандарде за бољи живот грађана и заштићену животну средину.Pregovaracka pozicija

Претходно је позиција добила позитивна мишљења од стране Одбора за животну средину и ЕУ интеграције при Народној скупштини и дискутована са Националним Конвентом.

Наредних дана, одобрени пакет Преговарачке позиције ће бити упућен Савету Европе за даљу процедуру ка циљу отварања поглавља за преговоре. ЕНВАП 3 ће наставити да пружа подршку Министарству у преговарачком процесу за ово поглавље током 2020. године.

 


 

On 21st January 2020, the Serbian Government adopted the Negotiating position (NP) for Chapter 27 – Environment and climate change of Republic of Serbia, together with its 14 supporting documents.

On the path of Republic of Serbia’s accession to the EU, this is the main result of long lasting Sweden-Serbia cooperation, supporting the negotiations process for environment and climate change. This cooperation is being implemented through ENVAP projects. Sweden started to support Serbia back in 2011 with introduction to environmental chapter negotiations (ENVAP1), while formal negotiations with Serbia started in 2014, when support was provided to bilateral screening for Chapter 27 (ENVAP2). At the end of 2016, Serbia was invited to submit the Negotiating Position without additional benchmarks. Negotiating position development process has been supported through ENVAP3.

Package of NP consist of the Negotiating position document for Chapter 27 and 14 supporting documents, developed in almost 3 years period, in cooperation with 28 participating institutions and has more than 1500 pages in total. It provides strategic approach for transposition and implementation of more than 70 directives and regulations in order for Serbia to achieve demanding EU standards in environmental protection sector for better quality of life of its citizens in the future.

Previously, position was approved by the Environmental and EU Integration Committees of the national Assembly and discussed at the National Konvent. In next days, Negotiating Position package will be submitted to the European Council for further procedure towards opening of chapter. ENVAP3 will continue to support Ministry in the negotiations process for this chapter during 2020.