logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

12
feb
2021

Редовни састанак Одбора за праћење и спровођење ЕНВАП3 пројекта одржан је 11. фебруара 2021. године. Због пандемије Covid-19, већина учесника присуствовала је састанку онлајн, осим оних из Министарства заштите животне средине који су водили састанак из просторија Министарства.

Госпођа Сандра Докић, помоћница министра у Сектору за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције, као председница Одбора, водила је састанак први пут од како је именована на положај крајем 2020. године. Она је обавестила учеснике о новој управљачкој структури Преговарачке групе 27 и приоритетним областима за Министарство, које укључују побољшање квалитета ваздуха, управљање отпадом, повећане мере рециклаже и циркуларне економије, побољшање квалитета воде, укључујући боље одређивање приоритета и спровођење инфраструктурних пројеката, даље приближавање захтевима ЕУ у области животне средине, преговоре о Поглављу 27, као и побољшање у спровођењу еколошких захтева, а посебно јачање дијалога са локалним самоуправама. Такође, напоменула је да по први пут у структури Министарства постоји јединица која се бави питањима институција на локалном нивоу, што показује да је Министарство посвећено блиској сарадњи са локалним самоуправама.

E1.1

Чланови Одбора који представљају Министарство, Агенцију за заштиту животне средине Србије, Шведску агенцију за заштиту животне средине и Шведску развојну агенцију размотрили су и прихватили резултате ЕНВАП3 који су представљни у Извештају о напретку за период јул – децембар 2020. године, као и активности за наредни период које су представљене Планом активности за период јануар – јун 2021. године.

На основу документа „Поглавље 27: од одређеног нивоа припремљености до доброг нивоа“, Одбор је такође размотрио оквир за будућу сарадњу између Министарства заштите животне средине Републике Србије и шведских партнера који подржавају преговоре и апроксимацију Поглавља 27. Договорено је да се конкретне акције планирају у Мапи пута која ће бити припремљена у најскорије време.

E1.2 E1.3

 

 

 

 

 

 


 

Regular ENVAP3 Steering Committee Meeting was held on 11th February 2021. Due to Covid-19 pandemic most participants attended the meeting online, except those from the Ministry of Environmental Protection who hosted the meeting in their premises.

Ms Sandra Dokic, Assistant Minister in the Sector for Strategic Planning, Projects, International Cooperation and EU and Head of the Steering Committee chaired the meeting for the first time since she was appointed in the end of 2020. She informed participants of the new Negotiating Group 27 management structure, priority areas for the Ministry including air quality improvement, waste management, increased recycling and circular economy measures, water quality improvement, including better prioritisation and implementation of infrastructure projects, further approximation of EU environmental requirements and Chapter 27 negotiations, as well as improvement of environmental requirements implementation, in particular strengthening dialog with municipalities. She also mentioned, that for the first time in the Ministry’s structure there is a unit dealing with local level institutions, what shows that the Ministry is dedicated to close cooperation with municipalities.

Members of the Project Steering Committee representing the Ministry, Serbian Environmental Protection Agency, the Swedish Environmental Protection Agency and Swedish Development Agency considered and endorsed ENVAP3 results as presented in the Progress report for July – December 2020 as well as next period activities as presented in the Plan of activities for January – June 2021.

Based on the discussion paper “Chapter 27: from some level of preparation to well advanced level”, the Committee also considered framework for future cooperation between the Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia and its Swedish partners supporting Chapter 27 negotiations and approximation. It was agreed that specific actions will be planned in the Roadmap to be developed in the nearest future.