logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

17
mar
2021

Srbija razvija i usklađuje sistem upravljanja hemikalijama sa politikom i regulatornim okvirom Evropske unije već više od 10 godina. Nacionalno zakonodavstvo harmonizovano je u meri u kojoj je to moguće, imajući u vidu da Srbija ima status kandidata za članstvo u EU, na primer nisu preuzete centralizovane procedure za čije je sprovođenje neophodno članstvo.

U skladu sa opredeljenjem za integraciju u EU, Srbija je posvećena definisanju i implementaciji planova za pretpristupni i period nakon pristupanja, kako bi se administracija i privreda pripremili za primenu pravila jedinstvenog tržišta.

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) pruža podršku zemljama kandidatima u izgradnji kapaciteta pre pristupanja EU. U okviru ovih aktivnosti koje se finansiraju iz fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć, izrađena je Studija o proceni kapaciteta i spremnosti Srbije da sprovodi evropske uredbe REACH, CLP, BPR i PIC. Studija je na osnovu analize stanja i postojećih kapaciteta, identifikovala nedostatke i potrebe za daljim usklađivanjem radi dostizanja pune spremnosti za sprovođenje ovih uredbi nakon pristupanja EU. Sastavni deo studije je Akcioni Plan u kojem su definisane potrebne dalje aktivnosti i njihovi prioriteti. Glavne preporuke jesu jačanje administrativnog kapaciteta, obezbeđivanje odgovarajućih finansijskih resursa za sprovođenje i nadzor nad primenom propisa, definisanje modela saradnje sa naučnom zajednicom, jačanje komunikacionih aktivnosti i unapređenje IT infratrukture, opreme i bezbednosnih procedura.

Studija je predstavljena na završnom sastanku koji je u formatu na daljinu, održan 24. februara 2021. godine. Sastanak su otvorili zamenik izvršnog direktora ECHA, g. Jukka Malm, Visoki službenik za politiku životne sredine i klime (Poglavlje 27) Generalonog Direktorata za politiku susedstva i pregovore o pristupanju, g-đa Ingrid Sager i državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine RS, šef pregovaračke grupe 27, g. Ivan Karić, a prisustvovali su predstavnici Evropske komisije, ECHA i Ministarstva zaštite životne sredine.