logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

23
mar
2017

У процесу придруживања Републике Србије Европској унији, 2017. година ће бити нарочито важна за израду Преговарачке позиције (ПП) за Поглавље 27. Комплетан процес израде је веома добро испланиран због кратких рокова, будући да је рок за достављање ПП до краја текуће године. Са циљем да се организује процес припреме, уз подршку ЕНВАП 3 пројекта, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Преговарачка група 27 припремили су и договорили приступ изради Преговарачке позиције, као и распоред активности.

Планирано је да се изради укупно пет нацрта ПП пре коначног статуса, који ће затим бити прослеђен Влади Републике Србије и Народној скупштини на усвајање. Такође, предвиђена су и два круга консултација са интересним групама, које укључују Конвент, Привредну комору и Сталну конференцију градова и општина (СКГО). У том смислу покренути су напори свих институција у оквиру Поглавља 27, као и расположива техничка подршка коју Министарство добија преко пројеката.

Реализација плана за израду ПП је већ у току. Укупно је предвиђено да се одржи осам састанака за десет подсекторских група до 27. марта, током којих ће бити представљени захтеви за израду ПП и бити одржана дискусија у вези са сваким од десет сектора: хоризонтални сектор, квалитет ваздуха, управљање отпадом, управљање водама, индустријско загађење, хемикалије, бука, заштита природе, климатске промене и цивилна заштита.

NP Industrial NP Horizontal Noise Civil

Ови састанци ће пружити увид у анализу тренутне ситуације у вези сваке од директива и прописа, као и план за додатне активности које су неопходне за квалитет информација у изради Преговарачке позиције.

NP WaterСледећи корак у оквиру подршке ЕНВАП 3 пројекта ће бити усмерен на појединачне директиве, које, због сложености у имплементацији, захтевају  више пажње.

 

 


Year 2017 will be exceptionally busy for the development of Negotiating Position for Chapter 27. The process shall be planned well because of very tight timetable. The plan is to deliver Chapter 27 Negotiating Position by end of this year. In order to organise preparatory process, with the support of ENVAP3, Negotiating Position development approach and timetable has been prepared and agreed by the Ministry and Negotiating Group 27.

Five draft positions are planned to be developed before it reaches final status to be provided to the Government and the National Assembly of the Republic of Serbia. There are also two rounds of consultation foreseen with interest groups, which include the Convent, Chamber of Commerce, and SCTM. Efforts of all Chapter 27 institutions are being mobilised as well as efforts of all technical assistance projects, in order to support formulation of the Negotiating Position for Serbia.

Implementation of the plan is already on-going. Eight sectors specific meetings are planned until 27th of March, where requirements for the Negotiating Position development are presented and discussed for all sub-sectors – Horizontal, Air quality, Waste management, Water management, Industrial pollution, Chemicals, Noise, Nature Protection, Climate Change and Civil protection.

These meetings allow assessment of the situation for each Directive and Regulation and to plan additional actions needed to improve quality of the information for the Negotiating Position.

Next step of the ENVAP3 project support will be focus on specific Directives which require more attention, because of complexity of implementation.