logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

25
sep
2020

Састанак Управног одбора пројекта ЕНВАП3 одржан је 24. септембра 2020. године у просторијама Министарства заштите животне средине. Састанку су присуствовали представници Шведске амбасаде у Београду, Агенције за заштиту животне средине Србије, тима ЕНВАП3 пројекта. Представници Шведске агенције за заштиту животне средине учествовали су онлајн због немогућности да путују током  пандемије Ковид-19.

Господин Слободан Перовић, помоћник министра за стратешко планирање и пројекте који је председавао састанком, подсетио је учеснике на постигнућа у претходном периоду у вези са усвајањем и подношењем Преговарачке позиције. Чланови Управног одбора информисани су да је Министарство започело примену документа „Приступ: приоритетне активности након подношења Преговарачке позиције“, углавном даље развијајући позиције за неколико директива, као и развијајући механизам за мониторинг и извештавање. Господин Арунас Кундротас, вођа тима на ЕНВАП3 пројекту, представио је главна достигнућа у периоду јануар – јун 2020. године, као и план активности за период јул – децембар 2020. године и ЕНВАП3 План комуникација за 2020 – 2021. годину, које је Управни одбор одобрио. Он је истакао да је већина активности од средине марта успешно спроведена, највише због тога што се тим брзо прилагодио онлајн комуникацији. Обезбеђена је интензивна координација унутар тима, као и са Министарством, углавном Одељењем за европске интеграције, а комуникација са експертима на пројекту такође се одвијала без икаквих проблема.

E3 Steering 1.1 E3 Steering 2.1

 

Представници Шведске амбасаде у Србији приметили су добар рад ЕНВАП3 и Министарства у претходном периоду, подвлачећи важност примене и спровођења правних аката. Спровођење захтева из Поглавља 27 подразумева огроман напор и наставак шведске подршке животној средини која ће се узети у обзир приликом развијања нове Стратегије подршке за Западни Балкан. Планирано је да животна средина остане једна од четири приоритетне области за подршку.

Госпођа Милићевић Сперлић представила је потенцијалне приоритете ЕНВАП3 пројекта у наредном периоду и будуће циљеве. Препознато је да је и даље важна подршка коју ЕНВАП3 пружа Министарству у преговарачком процесу у Поглављу 27 и процесу приступања ЕУ (COELA процес), побољшању праћења и извештавања спровођења Преговарачке позиције, као и олакшавање спровођења приоритетних акција, не само у 2021. години, већ и надаље. На састанку је, такође, одлучено да је потребно утврдити потенцијална будућа подручја подршке и представити их на следећем састанку Управног одбора.

 E3 Steering 3.1


 

ENVAP3 Project Steering Committee Meeting was held on 24th September 2020 in the premises of the Ministry of Environmental Protection. The meeting was attended by representatives of the Swedish Embassy in Belgrade, the Serbian Environmental Protection Agency, ENVAP3 team. The representatives of the Swedish Environmental Protection Agency participated online due to travel restrictions related to Covid-19 pandemic.

Mr Slobodan Perovic, Assistant Minister for Strategic Planning and Projects who chaired the meeting reminded the participants on accomplishments in the previous period as regards the Negotiating Position process. The Steering Committee members were informed that the Ministry has started with implementation of “Approach: priority activities after submission of the NP”, mainly further developing negotiating positions for several directives, as well as developing of monitoring and reporting mechanism.

Mr Arunas Kundrotas, Team Leader for ENVAP3 presented main achievements during January – June 2020 as well as Plan of activities for July – December 2020 and ENVAP3 Communication Approach for 2020-2021, which were endorsed by the Committee. He pointed out that most of activities from mid-March were successfully implemented also because the team quickly moved online. Intensive coordination both inside of the team and with the Ministry, mainly EU Integration Department has been ensured, and communication with experts also went without any problems.

Representatives of the Swedish Embassy in Serbia noted ENVAP3’s and the Ministry’s good work performed in previous period underlining the importance of implementation and enforcement of legal acts. Implementation of Chapter 27 requirements requires huge effort and continuation of Swedish support for environment that will be considered when developing new support strategy for Western Balkans. Environment is planned to remain among main four priority areas.

Potential priorities for ENVAP3 remaining period and future developments were presented by Ms Milicevic Sperlic. It was recognized that further support from ENVAP3 to the Ministry for Chapter 27 negotiations and for COELA process, improving implementation monitoring and reporting, facilitating priority actions, implementation remains very important not only for 2021, but also well beyond. It was decided to investigate potential future support areas and present for discussion during the next PSC meeting.