Више о ЕНВАП3 пројекту

Пројекат има за циљ да ојача способност Министарства да управља процесима приступања ЕУ у животној средини и да се ефикасно припреми и учествује у приступним преговорима за Поглавље 27. ЕНВАП3 пројекат је усмерен на три повезане компоненте:

  • Подршка преговорима
  • Подршка комуникацији о преговорима везаним за Поглавље 27
  • Подршка Агенцији за заштиту животне средине Србије у управљању информацијама из области животне средине у преговорима о Поглављу 27

Усвајање Преговарачке позиције за Поглавље 27 на седници Владе Републике Србије у јануару 2020. године и њено званично подношење за преговоре, представља главно достигнуће припремног процеса који подржава ЕНВАП3. Европска комисија је израдила нацрт Заједничке позиције ЕУ за Поглавље 27 који је поднет Савету ЕУ током јесени 2020. године.

Преговарачка позиција за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене укључује 14 пратећих докумената и има више од 1.500 страница. Министарство заштите животне средине даље развија пратеће материјале и појашњава ставове о којима ће се разговарати са државама чланицама пре отварања Поглавља за преговоре, као и током самих преговора.

ЕНВАП3 наставља да подржава Министарство животне средине у планирању даљег побољшања Преговарачке позиције, укључујући координацију Преговарачке групе 27 и рад секторских радних група.

Пројекат посебну пажњу посвећује мониторингу и извештавању

Посебна пажња током преосталог периода имплементације пројекта посвећена је успостављању и примени система мониторинга и извештавања о имплементацији мера из Преговарачке позиције, који би омогућио праћење напретка у приближавању захтева ЕУ и предлагање корективних мера где је напредак мањи од очекиваног.

Уз подршку ЕНВАП3 пројекта, Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) развила је „План развоја који се односи на спровођење обавеза извештавања према ЕУ“, који узима у обзир више од 140 обавеза извештавања ЕУ. Захваљујући овој подршци, СЕПА је први пут поднела Извештај Европској агенцији за животну средину о индустријским локацијама (за 2017. и 2018. годину), као и Извештај за Е-ПРТР (Европска евиденција о испуштању и преношењу полутаната) и интегрисано извештавање о великим постројењима за сагоревање за 2018. годину. Током 2021. године активности су усмерене на подршку побољшању система извештавања о чврстом комуналном отпаду.

Пројекат подржава неколико директива

Поред опште подршке преговарачком процесу, пружа се и специфична подршка за неколико директива: Директива о индустријским емисијама, Директива о смањењу националних емисија одређених атмосферских загађујућих материја, Директива о квалитету воде за пиће, Директива о заштити подземних вода, Директива о управљању буком у животној средини, Уредба о дрвету, Уредба FLEGT, Уредба о пошиљкама отпада, и други прописи.

Комуникација Поглавља 27 и сарадња са другим шведским пројeктима

Пројекат такође пружа подршку комуникацији Поглавља 27, укључујући развој и примену ЕНВАП3 комуникационог приступа за 2020 – 2021. годину.

Активности ЕНВАП3 пројекта реализују се у блиској сарадњи са другим шведским развојним пројектима које финансира Шведска агенција за међународну развојну сарадњу (Sida), а који подржавају процес приступања ЕУ. Током 2021. године ЕНВАП3 интензивно сарађује са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (SALAR) која имплементира пројекат „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације“.